Regulamin Edukacyjnego Parku Linowego Siwa Polana
  1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekunowie grup zorganizowanych, w skład których wchodzą osoby niepełnoletnie, muszą dla tych osób posiadać oświadczenie o wyrażeniu zgody na skorzystanie z Parku Linowego podpisane przez osoby uprawnione do sprawowania nad nimi władzy rodzicielskiej lub opieki.
  2. Korzystanie z Parku Linowego następuje wyłącznie po wcześniejszym faktycznym zapoznaniu się z regulaminem Parku, jego zaakceptowaniu, podpisaniu oświadczenia, uiszczeniu odpowiedniej opłaty, tytułem biletu wstępu oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązującego w Parku Linowym. Ponadto bezpośrednie wejście na przeszkody Parku Linowego jest możliwe dodatkowo po wyrażeniu zgody przez instruktora. W przypadku jeśli dla osoby korzystającej z Parku Linowego nie jest zrozumiały któryś z punktów niniejszego regulaminu, lub gdy osoba ma jakieś wątpliwości związane z jego treścią lub przebytym szkoleniem, zobowiązana jest zwrócić się do personelu Parku Linowego celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, przed zaakceptowaniem regulaminu i podpisaniem oświadczenia.
  3. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym. Zakazane jest również korzystanie z alkoholu lub środków odurzających w takcie korzystania z Parku Linowego.
  4. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne choroby, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego.
  5. Możliwość korzystania z poszczególnych tras z uwagi na ich różny stopień trudności i stosowaną asekurację zależne jest od wzrostu uczestnika:
  • trasa zielona przeznaczona jest dla dzieci od 110 cm wzrostu.
  • trasa czerwona przeznaczona jest dla osób od 120 cm wzrostu

  • trasa czarna przeznaczona jest dla osób od 140 cm wzrostu
  • trasa zjazdowa - tyrolkowa przeznaczona jest dla osób od 140 cm wzrostu

6. Osoby, które wypełniły warunki pkt.2 regulaminu, ale zrezygnowały z przejścia wybranej trasy na PIERWSZYM podeście ( np. strach przed wysokością) mogą skorzystać z trasy niższej bez dodatkowej opłaty.

7. Wszelkie pozostawione rzeczy, znalezione przez Personel Parku Linowego, w przypadku nie zgłoszenia się przez nie właściciela, Organizator przekaże po 14 dniach od ich znalezienia do najbliższego Biura Rzeczy Znalezionych.

8. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody zawinione i celowo spowodowane przez ich podopiecznych.

9. Równowartość kwoty uiszczonej za bilet podlega zwrotowi w przypadku, gdy nie jest możliwe wykorzystanie biletu z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

10. Organizator może odstąpić od umowy i zwrócić klientowi równowartość uiszczonej kwoty za bilet również w przypadku, jeśli z uwagi na warunki atmosferyczne korzystanie z Parku Linowego będzie stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa.

11. Osoby, które wypełniły warunki pkt.2 regulaminu, ale zrezygnowały z przejścia wybranej trasy na PIERWSZYM podeście i nie chcą skorzystać z trasyniższej, otrzymają zwrot 50 % ceny biletu.

12. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym:

• Osoby chcące korzystać z parku Linowego otrzymują od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).

• Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.

• Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie są dopuszczalne jakiekolwiek zmiany przy nim.

• Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć w zamykanych kieszeniach lub zdjąć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia własnego oraz pozostałych klientów.

• Osoby noszące długie włosy powinny je spiąć i schować je pod kaskiem aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy Parku.

• Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.

• Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek karabinka został poprawnie zamknięty.

• Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo, najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej, zgodnie z zasadą przedstawioną przez instruktora podczas szkolenia. Niedopuszczalną sytuacją jest wypięcie obydwu karabinków, co może skutkować upadkiem z wysokości!

• Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.

• Jeżeli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też żółty kolor oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony takim właśnie kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć karabinek oznaczony kolorem czerwonym, następnie bloczek oznaczony kolorem żółtym (kontrolując, czy lonża nie jest skręcona) i kolejny karabinek oznaczony kolorem czerwonym. Kolejność jest oznaczona kolorami.

• Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się wszystkich trzech lonży asekuracyjnych.

• Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!

• Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja “siedząca”.

• Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli aby nie odjechać z podestu.

• Nie wolno łapać się liny za bloczkiem aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.

• Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.

• Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem, należy zaczekać aż się zatrzymamy, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć się do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.

• Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.

• Przy pokonywaniu drabiny karabinki lonży przepinamy tak często aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).

• Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nieprzeznaczonych.

• Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.

• Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

• Osoby nie upoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasą Parku i w pobliżu zjazdów.

• W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy, należy wezwać obsługę Parku Linowego, która udzieli pomocy w sprowadzeniu na ziemię.

• Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.

• Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.

• Wszelkie wypadki i kontuzje należy zgłaszać pracownikom parku Linowego bezpośrednio po wypadku lub kontuzji, celem spisania protokółu.

• Nieprzestrzeganie zakazu spożywania alkoholu i środków odurzających, jak również naruszanie zasad bezpieczeństwa, zagrażających życiu i zdrowiu osób korzystających z Parku Linowego, skutkuje koniecznością zaprzestania przez osobę naruszającą Regulamin korzystania z Parku Linowego.

13. Park Linowy Siwa Polana chroni dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

14. Na podstawie art. 13 RODO informujmy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tatra Adventure Sp. z o.o., tel. 501 420 500, mail: info@siwapolana.pl

- Dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b. realizacji zawartej umowy na korzystanie z Parku Linowego i wyrażeniu koniecznych oświadczeń;

c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

15. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie zobowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla Administratora.

16. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z zawarciem umowy, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

17. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.

18. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz imię i nazwisko osoby podopiecznej jest obowiązkowe z uwagi na zawartą między stronami umowę i obowiązkowe oświadczenia. Nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji umowy.

19. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

20. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł Pani/Pan zgodę, ma Pani/Pan prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgodybędzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

21. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego podpisania.

22. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

23. W przypadku kwestii nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.