OŚWIADCZENIE

 

 

Imię i nazwisko (rodzica/opiekuna) ..................................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na skorzystanie przez n/w dziecko z parku linowego   Siwa Polana, zapoznałe(a)m dziecko z treścią regulaminu i pouczyłe(a)m je co do konieczności jego przestrzegania.

 

..................................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

 

Siwa Polana,......................................................................................................................             

                                                     (data i podpis)

 


Dane osobowe służą wyłącznie do realizacji niniejszej usługi.